دوشنبه 31 شهريور 1399

هیئت رئیسه

آدرس: بوشهر- چهار راه شیلات- ابتدای بلوار رئیسعلی دلواری- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندر بوشهر

تلفن: 8-33337791 

نمابر: 33322803