سه شنبه 1 مهر 1399
آرشیو موضوعی: شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی تعداد اخبار : 0

صورتجلسه سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 1398/5/13

دستور جلسات: 1- بحث و بررسی پیرامون ماده 191 قانون کار و حذف عبارت "حسب مصلحت" و افزایش زمان مشمولیت 2- بحث و بررسی پیرامون نحوه عملکرد بازرسان و حسابرسان سازمان تامین اجتماعی در جهت حسابرسی دفاتر واحدهای تولیدی وفق ماده 47 قانون تامین اجتماعی 3- مدیریت منابع آب در جهت افزایش و توسعه کشت در فضای کنترل شده وفق بند "پ" ماده 35 برنامه توسعه ششم

صورتجلسه کارشناسی سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 1398/4/23

بحث و بررسی پیرامون نحوه عملکرد بازرسان و حسابرسان سازمان تامین اجتماعی در جهت حسابرسی دفاتر واحدهای تولیدی وفق ماده 47 قانون تامین اجتماعی

صورتجلسه کارشناسی سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 1398/4/23

مدیریت منابع آب در جهت افزایش و توسعه کشت در فضای کنترل شده وفق بند "پ" ماده 35 برنامه توسعه ششم

صورتجلسه کارشناسی سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 1398/4/23

بحث و بررسی پیرامون ماده 191 قانون کار و حذف عبارت "حسب مصلحت" و افزایش زمان مشمولیت

صورتجلسه دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 1398/3/30

دستور جلسات: 1- بررسی و اصلاح بندر"د" ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم در راستای دستیابی به اهداف رونق تولید 2- پایش اجرایی شدن بند 3 ماده 100 برنامه توسعه ششم 3-بررسی اجرای ماده 7 قوانین و مقررات امور گمرکی در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 4- بررسی استفاده موافقت موردی از ظرفیت تبصره 4 ماده 60 قانون امور گمرکی جهت ترانزیت داخلی اداری کانتینرهای مشمول ماندگاری زیاد به منظور استفاده از ظرفیت انبار مسقف ویژه اقتصادی شماره 2

صورتجلسه کارشناسی دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 1398/3/20

بررسی استفاده موافقت موردی از ظرفیت تبصره 4 ماده 60 قانون امور گمرکی جهت ترانزیت داخلی اداری کانتینرهای مشمول ماندگاری زیاد به منظور استفاده از ظرفیت انبار مسقف منطقه ویژه اقتصادی شماره 2

صورتجلسه کارشناسی دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 1398/3/20

بررسی نحوه اجرای ماد 7 قانون امور گمرکی در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر

صورتجلسه کارشناسی دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 1398/3/20

بررسی و پیشنهاد اصلاح بند "د" ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم در راستای دستیابی به اهداف رونق تولید

صورتجلسه کارشناسی دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 1398/3/20

بررسی موضوع پایش اجرایی شدن تبصره 3 ماده 100 برنامه توسعه ششم
برو به صفحه »